புதன், 16 ஆகஸ்ட், 2017

பத்துப்பாட்டுச் சிறப்புக் கருத்தரங்கம், நூல் வெளியீட்டு விழாஅகரமுதல 199,  ஆடி28, 2048  / ஆகத்து 13, 2017ஆவணி 07, 2048 / 23.08.2017 காலை 10.00

சென்னைப்பல்கலைக்கழத் தமிழ்மொழித்துறை

உ.வே.சா.நூல்நிலையம்

சென்னை

பத்துப்பாட்டு நூல் வெளியீட்டு விழா

பத்துப்பாட்டுச் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்

வி.இ.நா.செ.கு.நா.கல்லூரி, பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம், விருதுநகர்

அகரமுதல 199,  ஆடி28, 2048  / ஆகத்து 13, 2017

ஆவணி 03, 2048 வெள்ளிக்கிழமை 19.08.2017

காலை 10.00

வி.இ.நா.செ.கு.நா.கல்லூரி, பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்,

விருதுநகர்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வழிபாடுகள்

முதுகலைத்தமிழ்த்து

Colombo deploys extremist Sinhala monk to escalate Tamil-Muslim divide in Batticaloa

Colombo deploys extremist Sinhala monk to escalate Tamil-Muslim divide in Batticaloa

[TamilNet, Tuesday, 15 August 2017, 20:22 GMT]
Batticaloa district organizer of Sarath Foneseka's ‘Democratic Party’, which is aligned with Ranil Wickramasinghe's UNP, is responsible for involving the Sinhala Buddhist extremist monk in Batticaloa Ampitiye Sumanarathna Thero to confront Muslims who are at loggerheads with Tamils in a land dispute at Mu’raavoadai village in Batticaloa, informed sources in Vaazhaichcheanai said. On Tuesday, the controversial monk, known for abusive language and violent behaviour against Eezham Tamils, was taking the side of Tamils in a showdown against Muslims. Setting Tamil-speaking Muslims against Eezham Tamils has again become a tactic being adopted by the Colombo regime in recent months to sabotage Tamil-Muslim unity towards the demand for merged North-East. In the meantime, Sinhala colonisation has been stepped up in all directions surrounding Kokku’laay lagoon to wedging North and East.

The war-ravaged village of Mu’raa-oadai is situated 5 km south of Vaazhaichcheanai town.

Eezham Tamils living in the village were chased away by Muslims twice during the times of war.

The houses of Tamils were burnt down by Muslims backed by the occupying Sinhala military in 1985 during the emergence of Tamil militant movements.

During the late 1980s, when the Indian military intervened in the dispute through the so-called Indian Peace Keeping Force, a road was put up as a border between Muslim and Tamil areas from East to West (Mu’raavoadai to Ko’ndaiyan-kea’ni).

In 1990, when Eelam War II broke out, Muslim paramilitary ‘home guards’ joined Sinhala military in chasing Tamils away from Mu’raa-oadai. The occupying Sinhala military had put up a camp near Kaa’li temple in 1993 seizing the lands of 46 Tamil families.

Resettlement commenced during Ceasefire agreement between the Colombo government and the Tamil Tigers in 2002. But, following the break out of the genocidal war in 2007, the SL military again put up a military base there.

The occupying Sinhala military vacated from the military base in 2014 and Tamil villagers again started to resettle there. A Bo tree and a small Buddha temple worshipped by the Sinhala soldiers were left behind by the soldiers and the resettling villagers were afraid of removing them fearing reprisals from the SL military.

Muslim villagers living on the north side of the divide have occupied the lands of Tamils who were reluctant to resettle along the border due to the hostile environment.

The poverty stricken and war affected Tamil villagers blame the Tamil National Alliance (TNA) Parliamentarian S. Yogeswaran for failing to address their concerns. The TNA parliamentarian in his turn blamed the public for failing to properly brief him on the problems they were facing.

In the meantime, ‘Democratic Party’ organiser of the district V. Maheswaran has intervened bringing the extremist monk into the dispute. Mr Maheswaran is being promoted by Sarath Foneska and is operating closely with the UNP Establishment in Batticaloa. The former commander of genocidal SL military who was later court-martialed by the Rajapaksa regime due to internal political rivalry, was promoted to newly created rank of Field Marshal in 2015 by the SL President Maithiripala Sirisena. He is now SL Minister of ‘Regional Development’.
Mu'raa-oadai


The monk is targeting to get the backing of the poverty stricken and mostly female-led Tamil families to erect a Buddhist temple at the locality in turn of chasing out the Muslim occupants.

The monk was already exposed for a similar sinister move at Thampalavaththai village in Poaratheevup-pattu (Ma’ndoor) division in 2014. The people had to confront the monk later. However, the dispute at Thampalavaththai, situated 22 km south of Batticaloa city, was resolved through the courts a year later with a ruling that private owners were entitled to the lands demanded by Sumanarathna Thero.

On Monday, NPC Chief Minister C.V. Wigneswaran was also complaining to the visiting UN country team that SL minister Rishad Bathiudeen, who has been creating communal disharmony between Tamils and Muslims in Mullaiththeevu district.
Mu'raa-oadai

சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழக ஆட்சியாளர் இரா.முத்துக்குமாரசாமி காலமானார்சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழக ஆட்சியாளர் இரா.முத்துக்குமாரசாமி காலமானார்செவ்வாய், 15 ஆகஸ்ட், 2017

Students, families mark 11 years since genocidal massacre of 53 school girls

Students, families mark 11 years since genocidal massacre of 53 school girls

[TamilNet, Monday, 14 August 2017, 20:58 GMT]
The 11th anniversary of 53 Eezham Tamil school girls and staff who perished in the genocidal aerial massacre, which was known as Chegnchoalai (Sencholai) killing in 2006, was emotionally marked by the families of the victims at Vallipunam in Mullaiththeevu and also by hundreds of Jaffna University students, academics and the staff inside the university premises in Jaffna on Monday. SL President Mahinda Rajapaksa was briefed at least 12 hours before the genocidal attack by Roshan Goonatilake, the commander of the SL Air Force. SL Defence Secretary and presidential sibling Gotabhaya Rajapaksa was instructing the state-owned broadcast apparatus to carry a radio message of warning against school children attending LTTE trainings, said a group of rights activists who have gathered details on the preceding events in Colombo in the final hours before the fateful day.
Chengchoalai


There are more than enough indicators to conclude the nature of the crime as a genocidal act, the activists said.

SL President and Commander-in-Chief Mahinda Rajapaksa was celebrating in advance, knowing very well that it was school going girls who were attending a first-aid and emergency training organized by the LTTE, who were going to be targeted. The SL military establishment had obtained first-hand reconnaissance data through the Israeli-trained ‘Deep Penetration Unit’ (DPU). A huge fear psychosis would be created in Vanni as a result of the massacre, was the projection presented by the SL military Establishment to SL President on 13 August.

The venue of the Isreali-built Kfir was the premises of Chengnchoalai orphanage at Vallipunam in Mullaiththeevu.
Chengchoalai


Students, including Sinhalese attending the University of Jaffna, attended the remembrance event along with Vice Chancellor Professor Ratnam Vigneswaran, University Teachers Association and non-academic staff took part in the event attended by hundreds in Jaffna.

The president of Jaffna University Student Union said the remembrance event was first in a series of remembrance events that are to be marked by the student community in the future. It is important to remind the future generations, especially the student community of the contemporary times, that the nature of the crime was genocidal and that the international community also failed to deliver justice.

A community organization named Vanni Cross organized the event at Valli-punam. Tamil National Peoples’ Front led by Gajendrakumar Ponnambalam also staged a memorial event at Vallipunam.

Parents and relatives who have survived the genocidal war on Vanni paid emotional tribute to the victims at Mullaiththeevu. The portraits of the school girls and staff killed in the aerial massacre were displayed at the commemoration events in Jaffna and Mullaiththeevu.
Chengchoalai
Chengchoalai
Chengchoalai
Chengchoalai
Chengchoalai

Colombo's Intelligence harasses families of re-united ex-LTTE members in Batticaloa

Colombo's Intelligence harasses families of re-united ex-LTTE members in Batticaloa

[TamilNet, Sunday, 13 August 2017, 23:16 GMT]
The Intelligence wing of the occupying Sinhala military has instructed several village (GS/GN) officials in the rural areas of Batticaloa district to submit written reports providing in-depth details on the whereabouts of former LTTE members, who have been reunited with their families. The SL military intelligence operatives have been visiting house-to-house in Kokkaddichchoalai in Ma'nmunai South-West division, inquiring the families about the workplace of the re-united members, their phone numbers, employer-details and when they were supposed to be at home with their families after their work. Similar surveillance operations have been reported also in Koa'ra'laip-pattu South (Kiraan) and in Poaratheevup-pattu (Vellaa-ve'li) divisions, rights activists in Batticaloa said. The latest harassments are taking place in former LTTE controlled areas.

As satisfactory employment opportunities are scarce in the rural areas, even the disabled among the ex-LTTE cadres have to travel outside the rural areas to find jobs.

In some instances, SL Military Intelligence personnel have also been asking the families to obtain a kind of “character certificate” from the village (GS) officers.

The GS is expected to assure that he or she gets regularly notified on the activities of former LTTE members such as their place of employment and their work routine.

Amidst the renewed harassments, many families find it difficult to let their re-united family members to find jobs outside the neighbourhood.

The most affected group is the disabled among the former LTTE cadres.

The Divisional Secretaries are supposed to include the disabled former LTTE cadres in the programmes of economic assistance of 3,000 rupees per month, which is a programme for disabled people. But, ex-LTTE members have been largely neglected from such programmes, rights activists in Batticaloa say.

The families with female youth are particularly concerned about the harassment coming from the Sinhala soldiers who visit their houses citing inquiries and reporting.

In the rural areas, many people are not aware of their rights. The education facilities are also severely restricted in the rural areas.

In the meantime, a select group of former LTTE members have been recently released from the custody of SL military without going through the SL judiciary. They are deployed as informants by the SL military intelligence and SL Police. This kind of ‘surveillance’ is used to confront the GS officers in Vaakaneari, Pe'nduka'l-cheanai and Kaanaanthanai villages, the sources further said.

Chronology: